Перейти до основного матеріалу

Як швидко перетворити числа в англійські слова в Excel?

Якщо у вас є стовпець числових значень на аркуші, і тепер вам потрібно перетворити їх на їх еквівалентні англійські слова або слова англійської валюти, як показано на наступному знімку екрана. Тут я розповім про те, як швидко і легко змінити цифри на англійські слова.

Перетворюйте цифри на англійські слова за допомогою функції користувача

Перетворення чисел у валютні слова за допомогою функції, визначеної користувачем

Перетворіть цифри у валютні слова за допомогою корисної функції


Перетворюйте цифри на англійські слова за допомогою функції користувача

Немає функцій або формул, які можуть допомогти вам вирішити це завдання безпосередньо в Excel, але ви можете створити визначену користувачем функцію, щоб закінчити її. Будь ласка, виконайте такі дії:

1. Утримуйте клавішу ALT + F11 і відкриває Вікно Microsoft Visual Basic для програм.

2. Клацання Insert > Модуліта вставте наступний код у Вікно модуля.

Function NumberstoWords(ByVal MyNumber)
'Update by Extendoffice
Dim xStr As String
Dim xFNum As Integer
Dim xStrPoint
Dim xStrNumber
Dim xPoint As String
Dim xNumber As String
Dim xP() As Variant
Dim xDP
Dim xCnt As Integer
Dim xResult, xT As String
Dim xLen As Integer
On Error Resume Next
xP = Array("", "Thousand ", "Million ", "Billion ", "Trillion ", " ", " ", " ", " ")
xNumber = Trim(Str(MyNumber))
xDP = InStr(xNumber, ".")
xPoint = ""
xStrNumber = ""
If xDP > 0 Then
xPoint = " point "
xStr = Mid(xNumber, xDP + 1)
xStrPoint = Left(xStr, Len(xNumber) - xDP)
For xFNum = 1 To Len(xStrPoint)
xStr = Mid(xStrPoint, xFNum, 1)
xPoint = xPoint & GetDigits(xStr) & " "
Next xFNum
xNumber = Trim(Left(xNumber, xDP - 1))
End If
xCnt = 0
xResult = ""
xT = ""
xLen = 0
xLen = Int(Len(Str(xNumber)) / 3)
If (Len(Str(xNumber)) Mod 3) = 0 Then xLen = xLen - 1
Do While xNumber <> ""
If xLen = xCnt Then
xT = GetHundredsDigits(Right(xNumber, 3), False)
Else
If xCnt = 0 Then
xT = GetHundredsDigits(Right(xNumber, 3), True)
Else
xT = GetHundredsDigits(Right(xNumber, 3), False)
End If
End If
If xT <> "" Then
xResult = xT & xP(xCnt) & xResult
End If
If Len(xNumber) > 3 Then
xNumber = Left(xNumber, Len(xNumber) - 3)
Else
xNumber = ""
End If
xCnt = xCnt + 1
Loop
xResult = xResult & xPoint
NumberstoWords = xResult
End Function
Function GetHundredsDigits(xHDgt, xB As Boolean)
Dim xRStr As String
Dim xStrNum As String
Dim xStr As String
Dim xI As Integer
Dim xBB As Boolean
xStrNum = xHDgt
xRStr = ""
On Error Resume Next
xBB = True
If Val(xStrNum) = 0 Then Exit Function
xStrNum = Right("000" & xStrNum, 3)
xStr = Mid(xStrNum, 1, 1)
If xStr <> "0" Then
xRStr = GetDigits(Mid(xStrNum, 1, 1)) & "Hundred "
Else
If xB Then
xRStr = "and "
xBB = False
Else
xRStr = " "
xBB = False
End If
End If
If Mid(xStrNum, 2, 2) <> "00" Then
xRStr = xRStr & GetTenDigits(Mid(xStrNum, 2, 2), xBB)
End If
GetHundredsDigits = xRStr
End Function
Function GetTenDigits(xTDgt, xB As Boolean)
Dim xStr As String
Dim xI As Integer
Dim xArr_1() As Variant
Dim xArr_2() As Variant
Dim xT As Boolean
xArr_1 = Array("Ten ", "Eleven ", "Twelve ", "Thirteen ", "Fourteen ", "Fifteen ", "Sixteen ", "Seventeen ", "Eighteen ", "Nineteen ")
xArr_2 = Array("", "", "Twenty ", "Thirty ", "Forty ", "Fifty ", "Sixty ", "Seventy ", "Eighty ", "Ninety ")
xStr = ""
xT = True
On Error Resume Next
If Val(Left(xTDgt, 1)) = 1 Then
xI = Val(Right(xTDgt, 1))
If xB Then xStr = "and "
xStr = xStr & xArr_1(xI)
Else
xI = Val(Left(xTDgt, 1))
If Val(Left(xTDgt, 1)) > 1 Then
If xB Then xStr = "and "
xStr = xStr & xArr_2(Val(Left(xTDgt, 1)))
xT = False
End If
If xStr = "" Then
If xB Then
xStr = "and "
End If
End If
If Right(xTDgt, 1) <> "0" Then
xStr = xStr & GetDigits(Right(xTDgt, 1))
End If
End If
GetTenDigits = xStr
End Function
Function GetDigits(xDgt)
Dim xStr As String
Dim xArr_1() As Variant
xArr_1 = Array("Zero ", "One ", "Two ", "Three ", "Four ", "Five ", "Six ", "Seven ", "Eight ", "Nine ")
xStr = ""
On Error Resume Next
xStr = xArr_1(Val(xDgt))
GetDigits = xStr
End Function

3. Збережіть і закрийте цей код і поверніться до робочого аркуша, в пусту клітинку введіть цю формулу = NumberstoWords (A2)( A2 це клітинка, яку потрібно перетворити в англійське слово), див. знімок екрана:

4. Потім натисніть Що натомість? Створіть віртуальну версію себе у і виберіть клітинку C2, а потім перетягніть маркер заповнення до діапазону, який ви хочете містити у цій формулі. Всі числові значення були перетворені у відповідні їм англійські слова.

примітки: Цей код працює лише для цілих чисел, але не застосовується до десяткових чисел.


Перетворення чисел у валютні слова за допомогою функції, визначеної користувачем

Якщо ви хочете перетворити цифри в англійські валютні слова, слід застосувати наведений нижче код VBA.

1. Утримуйте клавішу ALT + F11 і відкриває Вікно Microsoft Visual Basic для програм.

2. Клацання Insert > Модуліта вставте наступний код у Вікно модуля.

Function SpellNumberToEnglish(ByVal pNumber)
'Update by Extendoffice
Dim Dollars, Cents
arr = Array("", "", " Thousand ", " Million ", " Billion ", " Trillion ")
pNumber = Trim(Str(pNumber))
xDecimal = InStr(pNumber, ".")
If xDecimal > 0 Then
  Cents = GetTens(Left(Mid(pNumber, xDecimal + 1) & "00", 2))
  pNumber = Trim(Left(pNumber, xDecimal - 1))
End If
xIndex = 1
Do While pNumber <> ""
  xHundred = ""
  xValue = Right(pNumber, 3)
  If Val(xValue) <> 0 Then
    xValue = Right("000" & xValue, 3)
    If Mid(xValue, 1, 1) <> "0" Then
      xHundred = GetDigit(Mid(xValue, 1, 1)) & " Hundred "
    End If
    If Mid(xValue, 2, 1) <> "0" Then
      xHundred = xHundred & GetTens(Mid(xValue, 2))
    Else
      xHundred = xHundred & GetDigit(Mid(xValue, 3))
    End If
  End If
  If xHundred <> "" Then
    Dollars = xHundred & arr(xIndex) & Dollars
  End If
  If Len(pNumber) > 3 Then
    pNumber = Left(pNumber, Len(pNumber) - 3)
  Else
    pNumber = ""
  End If
  xIndex = xIndex + 1
Loop
Select Case Dollars
  Case ""
    Dollars = "No Dollars"
  Case "One"
    Dollars = "One Dollar"
  Case Else
    Dollars = Dollars & " Dollars"
End Select
Select Case Cents
  Case ""
    Cents = " and No Cents"
  Case "One"
    Cents = " and One Cent"
  Case Else
    Cents = " and " & Cents & " Cents"
End Select
SpellNumberToEnglish = Dollars & Cents
End Function
Function GetTens(pTens)
Dim Result As String
Result = ""
If Val(Left(pTens, 1)) = 1 Then
  Select Case Val(pTens)
    Case 10: Result = "Ten"
    Case 11: Result = "Eleven"
    Case 12: Result = "Twelve"
    Case 13: Result = "Thirteen"
    Case 14: Result = "Fourteen"
    Case 15: Result = "Fifteen"
    Case 16: Result = "Sixteen"
    Case 17: Result = "Seventeen"
    Case 18: Result = "Eighteen"
    Case 19: Result = "Nineteen"
    Case Else
  End Select
Else
Select Case Val(Left(pTens, 1))
  Case 2: Result = "Twenty "
  Case 3: Result = "Thirty "
  Case 4: Result = "Forty "
  Case 5: Result = "Fifty "
  Case 6: Result = "Sixty "
  Case 7: Result = "Seventy "
  Case 8: Result = "Eighty "
  Case 9: Result = "Ninety "
  Case Else
End Select
Result = Result & GetDigit(Right(pTens, 1))
End If
GetTens = Result
End Function
Function GetDigit(pDigit)
Select Case Val(pDigit)
  Case 1: GetDigit = "One"
  Case 2: GetDigit = "Two"
  Case 3: GetDigit = "Three"
  Case 4: GetDigit = "Four"
  Case 5: GetDigit = "Five"
  Case 6: GetDigit = "Six"
  Case 7: GetDigit = "Seven"
  Case 8: GetDigit = "Eight"
  Case 9: GetDigit = "Nine"
  Case Else: GetDigit = ""
End Select
End Function

3. Збережіть цей код і поверніться до робочого аркуша, в пусту клітинку введіть цю формулу = SpellNumberToEnglish (A2)( A2 - це клітинка, яку потрібно перетворити в слово англійської валюти), а потім перетягніть маркер заповнення до клітинок, до яких потрібно застосувати цю формулу, всі цифри прописані англійськими словами валюти, див. знімок екрана:


Перетворіть цифри у валютні слова за допомогою корисної функції

Наведений вище код дещо клопіткий для початківців Excel, тут я представив корисну функцію, Kutools для Excel's Числа до слів, за допомогою цієї утиліти ви можете швидко прописати цифри англійськими словами або словами валюти.

Порада:Щоб застосувати це Числа до слів По-перше, вам слід завантажити Kutools для Excel, а потім швидко та легко застосувати функцію.

після установки Kutools для Excel, будь ласка, зробіть так:

1. Виберіть список чисел, які потрібно перетворити, а потім клацніть Кутулс > зміст > Числа до слів, див. скріншот:

2, в Числа до валютних слів діалогове вікно, позначте англійська опція від мови і натисніть кнопку Ok Ви побачите, що всі цифри прописані англійською мовою:

Tips : Якщо ви хочете отримати англійські слова, перевірте Не конвертовано у валюту прапорець з Опції розділ, див. скріншоти:

Натисніть, щоб завантажити Kutools для Excel та безкоштовну пробну версію зараз!

Найкращі інструменти продуктивності офісу

🤖 Kutools AI Aide: Революціонізуйте аналіз даних на основі: Інтелектуальне виконання   |  Згенерувати код  |  Створення спеціальних формул  |  Аналізуйте дані та створюйте діаграми  |  Викликати функції Kutools...
Популярні функції: Знайдіть, виділіть або визначте дублікати   |  Видалити порожні рядки   |  Об’єднайте стовпці або клітинки без втрати даних   |   Раунд без Формули ...
Супер пошук: VLookup за кількома критеріями    Багатозначний VLookup  |   VLookup на кількох аркушах   |   Нечіткий пошук ....
Розширений розкривний список: Швидке створення випадаючого списку   |  Залежний спадний список   |  Виберіть розкривний список, що вибирається ....
Менеджер колонок: Додайте конкретну кількість стовпців  |  Перемістити стовпці  |  Перемкнути статус видимості прихованих стовпців  |  Порівняйте діапазони та стовпці ...
Особливості: Фокус сітки   |  Перегляд дизайну   |   Велика панель формул    Диспетчер робочих книг і аркушів   |  Бібліотека ресурсів (автотекст)   |  Вибір дати   |  Об’єднайте робочі аркуші   |  Шифрування/розшифрування клітинок    Надсилайте листи за списком   |  Супер фільтр   |   Спеціальний фільтр (фільтр жирний/курсив/закреслений...) ...
Топ-15 наборів інструментів12 текст Tools (додати текст, Видалити символи, ...)   |   50 + Графік типи (діаграма Ганта, ...)   |   40+ Практичний Формули (Розрахуйте вік на основі дня народження, ...)   |   19 вставка Tools (Вставте QR-код, Вставити зображення зі шляху, ...)   |   12 Перетворення Tools (Числа до слів, Валютна конверсія, ...)   |   7 Злиття та розділення Tools (Розширені комбіновані ряди, Розділені клітини, ...)   |   ... і більше

Покращуйте свої навички Excel за допомогою Kutools для Excel і відчуйте ефективність, як ніколи раніше. Kutools для Excel пропонує понад 300 додаткових функцій для підвищення продуктивності та економії часу.  Натисніть тут, щоб отримати функцію, яка вам найбільше потрібна...

Опис


Вкладка Office Передає інтерфейс із вкладками в Office і значно полегшує вашу роботу

 • Увімкніть редагування та читання на вкладках у Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio та Project.
 • Відкривайте та створюйте кілька документів на нових вкладках того самого вікна, а не в нових вікнах.
 • Збільшує вашу продуктивність на 50% та зменшує сотні клацань миші для вас щодня!
Comments (67)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Code is working,I need this change can someone help me like for 30 I need three zero in words . In this when I alter zero is not coming so how to do
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello dear.
It work good but after reopening the file. function is not working. what is the reason....? it can be solved or copy paste every time while open the same file.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Sheraz,
To keep the code work correctly, you should save the workbbok as Excel Macro-Enabled Workbook format. This file format will save the vba code.
Please try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you for sharing such a wonderful program.

Kindly advise, I want to convert figures into words like "515,253.33" to show as Five Hundred Fifteen Thousand Two Hundred Fifty Three and Cents Thirty Three Only. Also it should not show "Dollars"
Warm regards,
Khozema
This comment was minimized by the moderator on the site
HI SIR/MADAM,

ITS WORKING GOOD BUT I NEED ONE THINK TO ADD "LAKS & CROSE" HOW TO ADD PLESE ATTACHED THIS CODE TO ME THANKS
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you so much... it works awesome
This comment was minimized by the moderator on the site
What needs to be changed if i want to make the decimal place into this "and ___/100"? For examples, instead of "ONE MILLION FOUR HUNDRED THIRTY THOUSAND TWO HUNDRED FORTY FIVE PESOS AND EIGHTY ONE CENTS", i want it to be like "ONE MILLION FOUR HUNDRED THIRTY THOUSAND TWO HUNDRED FORTY FIVE PESOS AND 81/100"
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Maxine
To get the result you said, please apply the below code:
After pasting the code, please apply this formula:=SpellNumberToEnglish(A2)
Function SpellNumberToEnglish(ByVal pNumber)
'Update by Extendoffice
Dim Dollars, Cents
arr = Array("", "", " Thousand ", " Million ", " Billion ", " Trillion ")
pNumber = Trim(Str(pNumber))
xDecimal = InStr(pNumber, ".")
If xDecimal > 0 Then
  Cents = Left(Mid(pNumber, xDecimal + 1) & "00", 2) & "/100" 'GetTens(Left(Mid(pNumber, xDecimal + 1) & "00", 2))
  pNumber = Trim(Left(pNumber, xDecimal - 1))
End If
xIndex = 1
Do While pNumber <> ""
  xHundred = ""
  xValue = Right(pNumber, 3)
  If Val(xValue) <> 0 Then
    xValue = Right("000" & xValue, 3)
    If Mid(xValue, 1, 1) <> "0" Then
      xHundred = GetDigit(Mid(xValue, 1, 1)) & " Hundred "
    End If
    If Mid(xValue, 2, 1) <> "0" Then
      xHundred = xHundred & GetTens(Mid(xValue, 2))
    Else
      xHundred = xHundred & GetDigit(Mid(xValue, 3))
    End If
  End If
  If xHundred <> "" Then
    Dollars = xHundred & arr(xIndex) & Dollars
  End If
  If Len(pNumber) > 3 Then
    pNumber = Left(pNumber, Len(pNumber) - 3)
  Else
    pNumber = ""
  End If
  xIndex = xIndex + 1
Loop
Select Case Dollars
  Case ""
    Dollars = "No Dollars"
  Case "One"
    Dollars = "One Dollar"
  Case Else
    Dollars = Dollars & " Dollars"
End Select
Select Case Cents
  Case ""
    Cents = "" ' " and No Cents"
  Case "One"
    Cents = "" 'and One Cent"
  Case Else
    Cents = " and " & Cents ' & " Cents"
End Select
SpellNumberToEnglish = Dollars & Cents
Debug.Print SpellNumberToEnglish
End Function
Function GetTens(pTens)
Dim Result As String
Result = ""
If Val(Left(pTens, 1)) = 1 Then
  Select Case Val(pTens)
    Case 10: Result = "Ten"
    Case 11: Result = "Eleven"
    Case 12: Result = "Twelve"
    Case 13: Result = "Thirteen"
    Case 14: Result = "Fourteen"
    Case 15: Result = "Fifteen"
    Case 16: Result = "Sixteen"
    Case 17: Result = "Seventeen"
    Case 18: Result = "Eighteen"
    Case 19: Result = "Nineteen"
    Case Else
  End Select
Else
Select Case Val(Left(pTens, 1))
  Case 2: Result = "Twenty "
  Case 3: Result = "Thirty "
  Case 4: Result = "Forty "
  Case 5: Result = "Fifty "
  Case 6: Result = "Sixty "
  Case 7: Result = "Seventy "
  Case 8: Result = "Eighty "
  Case 9: Result = "Ninety "
  Case Else
End Select
Result = Result & GetDigit(Right(pTens, 1))
End If
GetTens = Result
End Function
Function GetDigit(pDigit)
Select Case Val(pDigit)
  Case 1: GetDigit = "One"
  Case 2: GetDigit = "Two"
  Case 3: GetDigit = "Three"
  Case 4: GetDigit = "Four"
  Case 5: GetDigit = "Five"
  Case 6: GetDigit = "Six"
  Case 7: GetDigit = "Seven"
  Case 8: GetDigit = "Eight"
  Case 9: GetDigit = "Nine"
  Case Else: GetDigit = ""
End Select
End Function


Please have a try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,

Great code thanks. One question. Is it possible to save someway this module to in any new document be avilable? Or i need do this process any time if im want this in another document?

Thanks
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello Nemeth,

Glad to help. I have a solution to your question. You can save an empty document with VBA code as Excel Add-in (*.xlam). Then you can use the add-in by clicking the Developer tab > Excel-Add-ins in Excel. Please have a try. And if you have any questions, please don't hesitate to contact us. Have a nice day.

Sincerely,
Mandy
This comment was minimized by the moderator on the site
hi, how can i do the opposite, I want to convert from ( one hundred fifty five) to (155). could you help me please?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, Ghada,For converting the words to numbers, you should apply the below code:After pasting the code, please use this formula: =wordstodigits(A2)Please try, hope it can help you!<div data-tag="code">Option Explicit
Const wordDollar1 = "DOLLAR"
Const wordDollar2 = "DOLLARS"
Const oneTrillion = "TRILLION"
Const oneBillion = "BILLION"
Const oneMillion = "MILLION"
Const oneThousand = "THOUSAND"
Const oneHundred = "HUNDRED"
Dim theWords As String

Function WordsToDigits(theWordCell As Range) As Currency
Dim curPart As String
Dim theDigits As Currency
Dim Pt1 As Integer
Dim Pt2 As Integer
Dim Trillions As Currency
Dim Billions As Currency
Dim Millions As Currency
Dim Thousands As Currency
Dim Hundreds As Currency
Dim Tens As Currency
Dim Units As Currency
Dim whatGroup As String
Dim theFraction As Double
Dim hasFraction As Boolean
If IsEmpty(theWordCell) Then
Exit Function
End If
theWords = UCase(Trim(Application.WorksheetFunction.Clean(theWordCell)))
theWords = Replace(theWords, "-", " ")
theWords = Replace(theWords, "DOLLARS", " ")
theWords = Replace(theWords, "DOLLAR", " ")
Do While InStr(theWords, " ") > 0
theWords = Replace(theWords, " ", " ")
Loop
If InStr(theWords, "/") > 0 Or InStr(theWords, " AND ") > 0 Then
hasFraction = True
theFraction = CalculateTheFraction()
End If
Trillions = EvaluateGroupValue(oneTrillion)
Billions = EvaluateGroupValue(oneBillion)
Millions = EvaluateGroupValue(oneMillion)
Thousands = EvaluateGroupValue(oneThousand)
If InStr(theWords, oneHundred) > 0 Then
curPart = Left(theWords, InStr(theWords, oneHundred) + Len(oneHundred))
theWords = Right(theWords, Len(theWords) - Len(curPart))
Hundreds = GetHundreds(curPart)
End If
theWords = Trim(theWords)
Tens = GetTens(theWords)
theDigits = CCur((Trillions * 1000000000000#)) + CCur((Billions * 1000000000#)) + _
CCur((Millions * 1000000#)) + CCur((Thousands * 1000)) + CCur((Hundreds * 100)) + Tens
If hasFraction Then
theDigits = theDigits + theFraction
End If
WordsToDigits = theDigits
End Function

Private Function EvaluateGroupValue(strGroup As String) As Currency
Dim curPart As String
If InStr(theWords, strGroup) > 0 Then
curPart = Left(theWords, InStr(theWords, strGroup) + Len(strGroup))
theWords = Right(theWords, Len(theWords) - Len(curPart))
EvaluateGroupValue = GetLargeValues(curPart, strGroup)
End If
End Function

Private Function GetLargeValues(strAmount As String, strGroup As String) As Currency
Dim tempText As String
Dim theTens As String
Dim theUnits As String
tempText = Trim(Left(strAmount, InStr(strAmount, strGroup) - 1))
tempText = Replace(tempText, strGroup, "")
If InStr(tempText, " " & oneHundred) > 0 Then
tempText = Replace(tempText, " " & oneHundred, "")
If InStr(tempText, " ") > 0 Then
GetLargeValues = GetUnits(Left(tempText, InStr(tempText, " ") - 1)) * 100
tempText = Right(tempText, Len(tempText) - InStr(tempText, " "))
If InStr(tempText, " ") > 0 Then
theTens = GetUnits(Left(tempText, InStr(tempText, " ") - 1))
theUnits = GetUnits(Trim(Right(tempText, Len(tempText) - InStr(tempText, " "))))
GetLargeValues = GetLargeValues + theTens + theUnits
Else
GetLargeValues = GetLargeValues + GetUnits(tempText)
End If
Else
GetLargeValues = GetUnits(tempText) * 100
End If
Exit Function
End If
If InStr(tempText, " ") > 0 Then
GetLargeValues = GetUnits(Left(tempText, InStr(tempText, " ") - 1))
GetLargeValues = GetLargeValues + GetUnits(Right(tempText, Len(tempText) - InStr(tempText, " ")))
Else
GetLargeValues = GetUnits(tempText)
End If
End Function

Private Function GetHundreds(strAmount As String) As Integer
Dim tempText As String
tempText = Trim(Left(strAmount, InStr(strAmount, oneHundred) - 1))
If InStr(tempText, " ") > 0 Then
GetHundreds = GetUnits(Left(tempText, InStr(tempText, " ") - 1))
GetHundreds = GetHundreds + GetUnits(Right(tempText, Len(tempText) - InStr(tempText, " ")))
Else
GetHundreds = GetUnits(tempText)
End If
End Function

Private Function GetTens(strAmount As String) As Integer
Dim tempText As String
tempText = Trim(strAmount)
If InStr(tempText, " ") > 0 Then
GetTens = GetUnits(Left(tempText, InStr(tempText, " ") - 1))
GetTens = GetTens + GetUnits(Right(tempText, Len(tempText) - InStr(tempText, " ")))
Else
GetTens = GetUnits(tempText)
End If
End Function

Private Function GetUnits(strAmount As String) As Integer
Dim tempText As String
tempText = Trim(strAmount)
Select Case tempText
Case Is = "ONE"
GetUnits = 1
Case Is = "TWO"
GetUnits = 2
Case Is = "THREE"
GetUnits = 3
Case Is = "FOUR"
GetUnits = 4
Case Is = "FIVE"
GetUnits = 5
Case Is = "SIX"
GetUnits = 6
Case Is = "SEVEN"
GetUnits = 7
Case Is = "EIGHT"
GetUnits = 8
Case Is = "NINE"
GetUnits = 9
Case Is = "TEN"
GetUnits = 10
Case Is = "ELEVEN"
GetUnits = 11
Case Is = "TWELVE"
GetUnits = 12
Case Is = "THIRTEEN"
GetUnits = 13
Case Is = "FOURTEEN"
GetUnits = 14
Case Is = "FIFTEEN"
GetUnits = 15
Case Is = "SIXTEEN"
GetUnits = 16
Case Is = "SEVENTEEN"
GetUnits = 17
Case Is = "EIGHTEEN"
GetUnits = 18
Case Is = "NINETEEN"
GetUnits = 19
Case Is = "TWENTY"
GetUnits = 20
Case Is = "THIRTY"
GetUnits = 30
Case Is = "FORTY", "FOURTY"
GetUnits = 40
Case Is = "FIFTY"
GetUnits = 50
Case Is = "SIXTY"
GetUnits = 60
Case Is = "SEVENTY"
GetUnits = 70
Case Is = "EIGHTY"
GetUnits = 80
Case Is = "NINETY"
GetUnits = 90
Case Else
GetUnits = 0
End Select
End Function

Private Function CalculateTheFraction() As Double
Dim fractionPart As String
Dim tempValue As Double
Dim toPower As Integer
Dim theDivisor As Double
If InStr(theWords, " AND ") > 0 Then
fractionPart = Right(theWords, Len(theWords) - InStr(theWords, " AND ") - 4)
theWords = Left(theWords, InStr(theWords, " AND ") - 1)
End If
If InStr(fractionPart, "/") > 0 Then
tempValue = Val(fractionPart)
theDivisor = Right(fractionPart, Len(fractionPart) - InStr(fractionPart, "/"))
CalculateTheFraction = tempValue / theDivisor
Exit Function
End If
tempValue = Val(fractionPart)
toPower = Len(CStr(tempValue))
theDivisor = 10 ^ toPower
CalculateTheFraction = tempValue / theDivisor
End Function
This comment was minimized by the moderator on the site
FINE. But sorry to say that this formula is NOT working permanently ... I closed the workbook for Lunch break. After Lunch I opened the file but the formula was not working. showing error like #NAME?. Kindly intimate solutions please.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Vignesh,To keep the code work correctly, you should save the workbbok as Excel Macro-Enabled Workbook format.Please try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
But sorry to say that this formula is NOT working permanently ... I closed the workbook for Lunch break. After Lunch I opened the file but the formula was not working. showing error like #NAME?. Kindly intimate solutions please.
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations