Перейти до основного матеріалу

Посібник із функцій Excel | ExtendOffice


Куб

Опис

Аргументи

CUBEKPIMEMBER Повертає властивість ключового показника ефективності (KPI). connection, kpi_name, kpi_property, [caption]
CUBEMEMBER Повертає член або кортеж із куба connection, member_expression, [caption]
CUBESET Повертає обчислений набір членів або кортежів connection, set_expression, [caption], [sort_order], [sort_by]
CUBESETCOUNT Повертає кількість елементів у наборі set
CUBEVALUE Повертає агреговане значення з куба, відфільтрованого за кількома аргументами member_expression connection, [member_expression1], [member_expression2], …

Database

Опис

Аргументи

DAVERAGE Повертає середнє значення, яке відповідає певним критеріям database, field, criteria
DCOUNT Підраховує клітинки, які містять числа в полі записів у базі даних, які відповідають заданим критеріям database, field, criteria
DCOUNTA Підраховує клітинки в полі записів у базі даних, які відповідають заданим критеріям database, field, criteria
DGET Повертає єдине значення у заданому полі бази даних, яке відповідає критеріям database, field, criteria
DMAX Повертає максимум, який відповідає певним критеріям database, field, criteria
DMIN Повертає мін, що відповідає певним критеріям database, field, criteria
DPRODUCT Повертає продукт, який відповідає певним критеріям database, field, criteria
DSTDEV Повертає оцінене значення стандартного відхилення сукупності на основі вибірки за допомогою значень із бази даних вибірки, які відповідають заданим критеріям database, field, criteria
DSTDEVP Повертає стандартне відхилення сукупності, використовуючи числа з усієї бази даних, які відповідають заданим критеріям database, field, criteria
DSUM Повертає суму чисел із бази даних, які відповідають заданим критеріям database, field, criteria
DVAR Оцінює дисперсію вибірки, отриманої з поля, яке відповідає заданим умовам database, field, criteria
DVARP Повертає дисперсію для всієї сукупності, отриманої з поля, яке відповідає заданим умовам database, field, criteria

Дата і час проведення

Опис

Аргументи

DATE Створює дату з роком, місяцем і днем year, month, day
DATEDIF Повертає роки, місяці або дні між двома датами start_date, end_date, unit
DATEVALUE Перетворює дату, збережену у текстовому форматі, на дійсну дату date_text
DAY Одержує день у вигляді числа (від 1 до 31) з дати date
DAYS Одержує кількість днів між двома датами start_date, end_date
DAYS360 Одержує кількість днів між 2 датами в 360-денному році start_date, end_date, [method]
EDATE Додає n місяців для дати start_date, months
EOMONTH Отримує останній день місяця n місяців у майбутньому або минулому start_date, months
ISOWEEKNUM Отримує номер тижня ISO з заданої дати date
HOUR Одержує годину у вигляді числа (від 0 до 23) з дати й часу serial_number
MINUTE Повертає хвилину як число (від 0 до 59) від часу serial_number
MONTH Отримує місяць у вигляді цілого числа (від 1 до 12) від дати serial_number
NETWORKDAYS Одержує кількість робочих днів між двома датами start_date, end_date, [holidays]
NETWORKDAYS.INTL Одержує робочі дні між двома датами start_date, end_date, [weekend], [holidays]
NOW Отримує поточну дату та час //
SECOND Повертає секунди у вигляді числа (від 0 до 59) від часу serial_number
TIME Створює час з годинами, хвилинами та секундами hour, minute, second
TIMEVALUE Отримує час із текстового рядка time_text
TODAY Отримує поточну дату //
WEEKDAY Отримує день тижня у вигляді числа (від 1 до 7) від дати serial_number, [return_type]
WEEKNUM Повертає номер тижня вказаної дати в році serial_number, [return_type]
WORKDAY Додає робочі дні до заданої дати початку та повертає робочі дні start_date, days, [holidays]
WORKDAY.INTL Додає робочі дні до заданої дати початку та повертає робочий день, за винятком спеціальних вихідних та святкових днів start_date, days, [weekend], [holidays]
YEAR Повертає рік за даною датою у 4-значному форматі серійного номера serial_number
YEARFRAC Обчислює дробовий рік у десятковому форматі між заданими датами start_date, end_date, [basis]

Машинобудування

Опис

Аргументи

BESSELI Обчислює модифіковану функцію Бесселя x, n
BESSELJ Повертає функцію Бесселя для заданого значення x і порядку x, n
BESSELK Повертає модифіковану функцію Бесселя x, n
BESSELY Повертає функцію Бесселя x, n
BIN2DEC Перетворює двійкове число в десяткове number
BIN2HEX Перетворює двійкове число в шістнадцяткове число number, [places]
BIN2OCT Перетворює двійкове число в вісімкове number, [places]
BITAND Повертає десяткове число, що представляє побітове «І» двох наданих чисел number1, number2
BITLSHIFT Повертає десяткове число, зміщене вліво на задану кількість бітів number, shift_amount
BITOR Повертає побітове «АБО» двох заданих чисел number1, number2
BITRSHIFT Повертає задане число, зміщене вправо на вказану кількість бітів number, shift_amount
BITXOR Повертає побітове 'XOR' двох заданих чисел number1, number2
COMPLEX Перетворює дійсні та уявні коефіцієнти в комплексне число real_num, i_num, [suffix]
CONVERT Перетворює задане число з однієї системи вимірювання в іншу number, from_unit, to_unit
DEC2BIN Перетворює десяткове число в двійкове number, [places]
DEC2HEX Перетворює десяткове число в шістнадцяткове число number, [places]
DEC2OCT Перетворює десяткове число в вісімкове number, [places]
DELTA Порівнює два числові значення та перевіряє, чи вони рівні number1, number2
ERF Повертає функцію помилки, інтегровану між нижньою_лімітою та верхньою межею lower_limit, [upper_limit]
ERF.PRECISE Повертає функцію помилки, інтегровану між нулем (0) і межею x
ERFC Повертає додаткову функцію Error, інтегровану між нижньою межею та нескінченністю x
ERFC.PRECISE Повертає додаткову функцію Error, інтегровану між межею та нескінченністю x
GESTEP Перевіряє, чи дане число більше або дорівнює заданому значенню кроку, і повертає 1, якщо TRUE і 0, якщо FALSE number, [step]
HEX2BIN Перетворює шістнадцяткове число в двійкове number, [places]
HEX2DEC Перетворює шістнадцяткове число в двійкове number
HEX2OCT Перетворює шістнадцяткове число в двійкове number, [places]
IMABS Повертає абсолютне значення комплексного числа inumber
IMAGINARY Повертає уявний коефіцієнт заданого комплексного числа inumber
IMARGUMENT Повертає кут, виражений в радіанах заданого комплексного числа inumber
IMCONJUGATE Повертає комплексне спряжене задане комплексне число inumber
IMCOS Повертає косинус заданого комплексного числа inumber
IMCOSH Повертає гіперболічний косинус заданого комплексного числа inumber
IMCOT Повертає котангенс заданого комплексного числа inumber
IMCSC Повертає косеканс заданого комплексного числа inumber
IMCSCH Повертає гіперболічний косеканс заданого комплексного числа inumber
IMDIV Обчислює частку двох заданих комплексних чисел inumber1, inumber2
IMEXP Повертає експоненти даного комплексного числа inumber
IMLN Повертає натуральний логарифм заданого комплексного числа inumber
IMLOG2 Повертає логарифм із основою 2 даного комплексного числа inumber
IMLOG10 Повертає загальний (основа 10) логарифм заданого комплексного числа inumber
IMPOWER Повертає комплексне число в заданому ступені inumber
IMPRODUCT Обчислює добуток одного чи кількох комплексних чисел inumber1, [inumber2], ...
IMREAL Повертає дійсний коефіцієнт заданого комплексного числа inumber
IMSEC Повертає січну комплексного числа inumber
IMSECH Повертає гіперболічний секанс комплексного числа inumber
IMSIN Повертає синус комплексного числа inumber
IMSINH Повертає гіперболічний синус комплексного числа inumber
IMSQRT Повертає квадратний корінь комплексного числа inumber
IMTAN Повертає тангенс заданого комплексного числа inumber
IMSUB Повертає різницю між двома комплексними числами inumber1, inumber2
IMSUM Обчислює суму двох або більше комплексних чисел inumber1, [inumber2], ...
OCT2BIN Перетворює вісімкове число в двійкове number, [places]
OCT2DEC Перетворює вісімкове число в десяткове number
OCT2HEX Перетворює вісімкове число в шістнадцяткове число number, [places]

Фінансовий

Опис

Аргументи

ACCRINT Періодично повертає нараховані відсотки issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, [basis], [calc_method]
ACCRINTM Повертає нараховані відсотки під час погашення issue, settlement, rate, par, [basis]
AMORDEGRC Повертає лінійну амортизацію активу для кожного звітного періоду шляхом застосування коефіцієнта амортизації на основі терміну служби активів cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis]
AMORLINC Повертає лінійну амортизацію активу для кожного звітного періоду cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis]
COUPDAYBS Повертає кількість днів між початком купонного періоду та датою його розрахунку settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPDAYS Повертає кількість днів у купонному періоді, включаючи дату розрахунку settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPDAYSNC Повертає розраховану кількість днів від дати розрахунку до наступної дати купона settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPNCD Повертає наступну дату купона після дати розрахунку settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPNUM Повертає кількість купонів, що підлягають сплаті між датою розрахунку та датою погашення settlement, maturity, frequency, [basis]
COUPPCD Повертає попередню дату купона перед датою розрахунку settlement, maturity, frequency, [basis]
CUMIPMT Повертає кумулятивні відсотки, сплачені за навантаження між початковим і кінцевим періодом rate, nper, pv, start_period, end_period, type
CUMPRINC Обчислює кумулятивну основну суму, сплачену за навантаження між початковим і кінцевим періодом rate, nper, pv, start_period, end_period, type
DB Повертає амортизацію активу за визначений період за допомогою методу фіксованого зменшення залишку cost, salvage, life, period, [month]
DDB Повертає амортизацію активу за визначений період за допомогою методу подвійного зменшення залишку або іншого спеціального методу cost, salvage, life, period, [factor]
DISC Повертає ставку дисконту цінного паперу settlement, maturity, pr, redemption, [basis]
DOLLARDE Перетворює значення в доларах, виражене у дробовому позначенні, на десяткове fractional_dollar, fraction
DOLLARFR Перетворює значення в доларах, виражене десятковим числом, у дробове позначення decimal_dollar, fraction
DURATION Обчислює термін дії цінного паперу, який періодично сплачує відсотки settlement, maturity, coupon, yld, frequency,[basis]
EFFECT Розраховує ефективну річну процентну ставку nominal_rate, npery
FV Визначає майбутню вартість інвестицій rate, nper, pmt, pv, type
FVSCHEDULE Визначає майбутню вартість одноразової інвестиції з регульованими процентними ставками principal, schedule
INTRATE Визначає процентну ставку для повністю інвестованого цінного паперу settlement, maturity, investment, redemption, [basis]
IPMT Визначає виплату відсотків за вказаний період за інвестицію або навантаження rate, per, nper, pv, [fv], [type]
IRR Визначає внутрішню норму прибутку для серії грошових потоків, які відбуваються через регулярні проміжки часу values, [guess]
ISPMT Визначає сплату відсотків за певний період інвестицій або позики rate, per, nper, pv
MDURATION Визначає модифіковану тривалість Маколі для цінного паперу settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis]
MIRR Визначає модифіковану внутрішню норму прибутку для серії грошових потоків values, finance_rate, reinvest_rate
NOMINAL Обчислює номінальну річну процентну ставку effect_rate, npery
NPER Обчислює кількість періодів для інвестування або позики rate, pmt, pv, [fv], [type]
NPV Обчислює чисту приведену вартість інвестицій rate, value1, [value2], ...
ODDFPRICE Повертає ціну за номінальну вартість 100 доларів США з непарним першим періодом settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis]
ODDFYIELD Повертає прибутковість цінного паперу з непарним першим періодом settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, [basis]
ODDLPRICE Повертає ціну за номінальну вартість 100 доларів США з непарним останнім періодом settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis]
ODDLYIELD Повертає прибутковість цінного паперу з непарним останнім періодом settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, [basis]
PDURATION Повертає необхідну кількість періодів для досягнення інвестицією певного значення rate, pv, fv
PMT Повертає періодичний платіж, необхідний для погашення позики rate, nper, pv, [fv], [type]
PPMT Повертає основну частину платежу по даному кредиту rate, per, nper, pv, [fv], [type]
PRICE Повертає ціну облігації за 100 доларів США за номінальну вартість, за яку виплачуються періодичні відсотки settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, [basis]
PRICEDISC Повертає ціну за номінальну вартість 100 доларів США цінного паперу зі знижкою settlement, maturity, discount, redemption, [basis]
PRICEMAT Повертає ціну за 100 доларів США номінальної вартості цінного паперу, який виплачує відсотки під час погашення settlement, maturity, issue, rate, yld, [basis]
PV Повертає поточну вартість позики чи інвестиції на основі постійної процентної ставки rate, nper, pmt, [fv], [type]
RATE Повертає процентну ставку за період ануїтету nper, pmt, pv, [fv], [type], [guess]
RECEIVED Повертає суму, отриману під час погашення для повністю інвестованого цінного паперу settlement, maturity, investment, discount, [basis]
RRI Повертає числове значення. Ви можете відформатувати результат у відсотковому форматі nper, pv, fv
SLN Повертає прямолінійну амортизацію активу за один період cost, salvage, life
SYD Повертає суму амортизації активу за певний період cost, salvage, life, per
TBILLEQ Повертає еквівалентну дохідність казначейського векселя settlement, maturity, discount
TBILLPRICE Повертає ціну за 100 доларів США для казначейського векселя settlement, maturity, discount
TBILLYIELD Повертає дохідність казначейських векселів settlement, maturity, pr
VDB Розраховує амортизацію за методом подвійного зменшення залишку cost, salvage, life, start_period, end_period, [factor], [no_switch]
XIRR Обчислює внутрішню норму прибутку для нерегулярних грошових потоків values, dates, [guess]
XNPV Обчислює чисту приведену вартість для нерегулярних грошових потоків rate, values, dates
YIELD Обчислює прибутковість цінного паперу, який періодично сплачує відсотки settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis]
YIELDDISC Повертає річну прибутковість цінного паперу зі знижкою settlement, maturity, pr, redemption, [basis]
YIELDMAT Повертає річну прибутковість цінного паперу, який виплачує відсотки в момент погашення settlement, maturity, issue, rate, pr, [basis]

Інформація

Опис

Аргументи

CELL Повертає запитану інформацію про вказану комірку info_type, [reference]
ERROR.TYPE Повертає число, яке відповідає певному значенню помилки error_val
INFO Повертає відомості про поточне операційне середовище type_text
ISBLANK Повертає TRUE, якщо клітинка порожня або порожня, і FALSE в іншому випадку value
ISERR Повертає TRUE для будь-якого типу помилки (крім #N/A) і FALSE в іншому випадку value
ISERROR Перевіряє, чи повертає початковий наданий вираз або значення помилку Excel value
ISEVEN Перевіряє, чи є надане число (або числовий вираз) парним number
ISFORMULA Перевіряє, чи містить клітинка формулу reference
ISLOGICAL Перевіряє, чи надане значення або вираз повертає логічне значення (TRUE та FALSE) value
ISNA Перевіряє, чи повертає значення або вираз помилку Excel #N/A value
ISNONTEXT Повертає TRUE, якщо задане значення не є текстовим value
ISNUMBER Повертає TRUE, якщо задане значення є числом value
ISODD Повертає TRUE, якщо задане значення є непарним числом value
ISOMITTED Перевіряє, чи значення пропущено у функції LAMBDA argument
ISREF Повертає TRUE, якщо задане значення є посиланням value
ISTEXT Повертає TRUE, якщо задане значення є текстом value
N Перетворює значення в число value
NA Повертає значення помилки #N/A //
SHEET Повертає номер індексу довідкового аркуша в Excel [value]
SHEETS Повертає кількість аркушів у заданому довідковому матеріалі [reference]
TYPE Повертає тип заданого значення value

логічний

Опис

Аргументи

AND Перевіряє кілька умов, щоб повернути True або False logical1, [logical2], ...
BYCOL Застосовує функцію LAMBDA до кожного стовпця в заданому масиві та повертає результат для кожного стовпця як єдиний масив array, lambda(column)
BYROW Застосовує функцію LAMBDA до кожного рядка заданого масиву та повертає результат для кожного рядка як єдиний масив array, lambda(row)
FALSE Генерує логічне значення FALSE //
IF Тести на певний стан logical_test, [value_if_true], [value_if_false]
IFERROR Лови і бореться з помилками value, value_if_error
IFNA Уловлює та справляється з помилками #N/A value, value_if_na
IFS Перевіряє кілька умов для повернення першого збігу logical_test1, value_if_true1, [logical_test2, value_if_true2], ...
LAMBDA Створює власні функції, які можна повторно використовувати в книзі [parameter1, parameter2, …], calculation
LET Присвоює назви результатам обчислень name1, name1_value, [name2/name2_value], ...,calculation
MAKEARRAY Повертає обчислений масив на основі заданої кількості рядків і стовпців rows, columns, lambda(r,c,calculation)
MAP Повертає масив, сформований зіставленням кожного значення в наданому масиві з новим значенням array1, [array2], ..., lambda
NOT Змінює аргументи або результати logical
OR Перевіряє кілька умов за допомогою АБО logical1, [logical2], ...
REDUCE Повертає загальне значення в накопичувачі, зводячи масив до накопиченого значення [initial_value], array, lambda(accumulator, value)
SCAN Повертає масив, який містить проміжні значення під час сканування масиву [initial_value], array, lambda(accumulator, value)
SWITCH Відповідає кільком значенням, але повертає перше збіг expression, value1, result1, [value2, result2], ..., [default]
TRUE Генерує логічне значення TRUE //
XOR Виконує функцію виключне АБО logical1, [logical2], ...

Пошук та посилання

Опис

Аргументи

ADDRESS Повертає посилання на адресу клітинки за номером стовпця та номером рядка row_num, column_num, [abs_num], [a1], [sheet_text]
AREAS Повертає кількість областей, які складають посилання reference
CHOOSE Повертає значення зі списку аргументів значення за заданим номером індексу index_num, value1, [value2], ...
CHOOSECOLS Повертає вказані стовпці в масиві або діапазоні array, col_num1, [col_num2],...
CHOOSEROWS Повертає вказані рядки в масиві або діапазоні array, row_num1, [row_num2],...
COLUMN Повертає номер стовпця, у якому з’являється формула, або номер стовпця даного посилання reference
COLUMNS Повертає загальну кількість стовпців у заданому масиві або посиланні array
DROP Повертає певні рядки або стовпці з масиву на основі вказаного числа array, rows, [columns]
EXPAND Розширює або доповнює масив до заданої кількості розмірів рядків і стовпців array, rows, [columns], [pad_with]
FIELDVALUE Отримує дані поля із зв’язаних типів даних, таких як типи даних Акції або Географія value, field_name
FILTER Фільтрує діапазон даних і динамічно повертає результати відповідності array, include, [if_empty]
FORMULATEXT Повертає формулу як текстовий рядок із заданого посилання reference
GETPIVOTDATA Повертає дані на основі структури зведеної таблиці data_field, pivot_table, [field1, item1], ...
HLOOKUP Виглядає значення в таблиці, відповідаючи першому рядку value, table, row_index, [range_lookup]
HSTACK Об’єднує кілька масивів по горизонталі в один великий масив array1,[array2],...
HYPERLINK Створює гіперпосилання, яке посилає на певну веб-сторінку, посилання на клітинку link_location, [friendly_name]
INDEX Повертає відображене значення на основі заданої позиції з діапазону або масиву array, row_num, [col_num], [area_num]
INDIRECT Перетворює текстовий рядок у дійсне посилання ref_text, [a1]
LOOKUP Знаходить певне значення в діапазоні з одним стовпцем lookup_value, lookup_vector, [result_vector]
MATCH Одержує позицію елемента в масиві lookup_value, lookup_array, [match_type]
OFFSET Повертає зміщення посилання від початкової точки reference, rows, cols, [height], [width]
ROW Повертає номер рядка посилання [reference]
ROWS Повертає кількість рядків у посиланні або масиві array
SORT Сортує вміст діапазону або масиву в порядку зростання або спадання array, [sort_index], [sort_order], [by_col]
SORTBY Сортує вміст одного діапазону чи масиву на основі значень у відповідному діапазоні чи масиві array, by_array1, [sort_order1], [by_array2, sort_order2],...
TAKE Повертає вказану кількість безперервних рядків або стовпців від початку або кінця даного масиву array, rows,[columns]
TOCOL Перетворює масив або діапазон в один стовпець array, [ignore], [scan_by_column]
TOROW Перетворює масив або діапазон в один рядок array, [ignore], [scan_by_column]
TRANSPOSE Повертає орієнтацію діапазону або масиву array
UNIQUE Витягує унікальні значення з діапазону даних array, [by_col], [exactly_once]
VLOOKUP Шукає значення в таблиці, зіставляючи перший стовпець і повертаючи значення з певного стовпця lookup_value, Table_array, col_index, [range_lookup]
VSTACK Об’єднує кілька масивів по вертикалі в один великий масив array1,[array2],...
WRAPROWS Перетворює один рядок або стовпець на кілька рядків, вказуючи кількість значень у кожному рядку. avector, wrap_count, [pad_with]
WRAPCOLS Перетворює один рядок або стовпець на кілька стовпців, вказуючи кількість значень у кожному стовпці. vector, wrap_count, [pad_with]
XMATCH Повертає відносне положення вказаного значення у вертикальному чи горизонтальному масиві чи діапазоні lookup_value, lookup_array, [match_mode], [search_mode]

Математика і тригонометрія

Опис

Аргументи

ABS Повертає абсолютне значення числа number
ACOS Повертає арккосинус (арккосинус) числа number
ACOSH Повертає зворотний гіперболічний косинус числа number
ACOT Повертає арккотангенс (арккотангенс) числа number
ACOTH Повертає арккотангенс числа number
AGGREGATE Повертає на основі конкретної використаної функції function_num, options, ref1, [ref2]
ARABIC Повертає арабське число за заданим римським числом text
ASIN Повертає кут трикутника в радіанах number
ASINH Повертає зворотний гіперболічний синус числа number
ATAN Повертає арктангенс (обернений тангенс) числа number
ATAN2 Повертає арктангенс (обернений тангенс) указаних координат x і y x_num, y_num
ATANH Повертає обернений гіперболічний тангенс числа number
BASE Повертає текстове представлення перетвореного числа на іншу основу number, radix, [min_length]
CEILING Округлює число до найближчого кратного number, multiple
CEILING.MATH Округлює число до найближчого кратного або найближчого цілого number, [significance], [mode]
CEILING.PRECISE Повертає число, округлене до найближчого цілого числа або до найближчого кратного вказаного значення number, [significance]
COMBIN Повертає кількість комбінацій для заданої кількості елементів number, number_chosen
COMBINA Повертає кількість комбінацій для вказаної кількості елементів із дозволеними повторами number, number_chosen
COS Повертає косинус кута, заданого в радіанах number
COSH Повертає гіперболічний косинус заданого числа number
COT Обчисліть котангенс кута в радіанах number
COTH Повертає гіперболічний котангенс гіперболічного кута в радіанах number
CSC Повертає косеканс кута в радіанах array, number
CSCH Повертає гіперболічний косеканс кута в радіанах array, number
DECIMAL Повертає десяткове число text, radix
DEGREES Повертає кут у градусах angle
EVEN Округлює числа від нуля до найближчого парного цілого number
EXP Повертає результат константи e в n-му ступені number
FACT Повертає факториал заданого числа number
FACTDOUBLE Повертає подвійний факторіал заданого числа number
FLOOR Округлює задане число до найближчого кратного вказаному значення number, significance
FLOOR.MATH Округлює задане число до найближчого цілого чи найближчого кратного вказаному значущості number, [significance], [mode]
FLOOR.PRECISE Округлює задане число до найближчого цілого чи найближчого кратного вказаному значущості number, [significance]
GCD Повертає найбільший спільний дільник двох або більше цілих чисел number1, [number2], ...
INT Повертає цілу частину числа, округляючи її до найближчого цілого number
ISO.CEILING Округлює найближче ціле чи найближче кратне значення number, [significance]
LCM Повертає найменше спільне кратне цілих чисел number1, [number2], ...
LN Повертає натуральний логарифм заданого числа number
LOG Повертає логарифм числа за вказаною основою number, [base]
LOG10 Повертає логарифм із основою 10 даного числа number
MDETERM Повертає визначник матриці масиву array
MINVERSE Повертає обернену матрицю заданого масиву array
MMULT Повертає матричні добутки двох масивів array1, array2
MOD Повертає залишок після ділення number, divisor
MROUND Повертає число, округлене до найближчого вказаного кратного number, multiple
MULTINOMIAL Повертає відношення факториалу суми наданих значень до добутку факторіалів цих значень number1, [number2], ...
MUNIT Повертає одиничну матрицю для вказаного розміру dimension
NEGBINOM.DIST Повертає повертає від’ємний біноміальний розподіл number_f, number_s, probability_s, cumulative
ODD Округлює число до найближчого непарного цілого number
PI Повертає число 3.14159265358979 математичної константи, яка називається пі //
POWER Повертає результат числа в заданому ступені number, power
PRODUCT Обчислює добуток значень комірки, наданих як аргументи number1, [number2], ...
QUOTIENT Повертає лише цілу частину поділу numerator, denominator
RADIANS Перетворює градуси в радіани angle
RAND Повертає випадкове дійсне число від 0 до 1 //
RANDBETWEEN Повертає випадкове ціле число між двома заданими числами bottom, top
ROMAN Перетворює арабське число в римську цифру як текст number, [form]
ROUND Округлює число до заданої кількості цифр number, num_digits
ROUNDDOWN Округлює число вгору (до нуля) до заданої кількості цифр number, num_digits
ROUNDUP Округлює число в більшу сторону (від нуля) до заданої кількості цифр number, num_digits
SEC Повертає секанс кута в радіанах number
SECH Повертає гіперболічний секанс кута в радіанах number
SERIESSUM Повертає суму степеневого ряду x, n, m, coefficients
SIGN Повертає знак числа number
SIN Повертає синус кута в радіанах number
SINH Повертає гіперболічний синус числа number
SQRT Повертає квадратний корінь з числа number
SQRTPI Повертає квадратний корінь із наданого числа, помноженого на пі number
SUBTOTAL Повертає проміжну суму в списку або базі даних function_num, ref1, [ref2], ...
SUM Повертає суму чисел number1, [number2], …
SUMIF Повертає підсумок для списку чисел на основі конкретних критеріїв range, criteria, sum_range
SUMIFS Повертає підсумок для списку чисел, які відповідають усім певним критеріям sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
SUMPRODUCT Повертає результат помножених і підсумованих масивів array1, [array2], ...
SUMSQ Повертає суму квадратів значень number1, [number2], …
SUMX2MY2 Повертає суму різниці квадратів відповідних значень у двох заданих масивах array_x, array_y
SUMX2PY2 Повертає суму квадратів відповідних значень у двох заданих масивах array_x, array_y
SUMXMY2 Повертає суму квадратів різниць відповідних значень у двох заданих масивах array_x, array_y
TAN Повертає значення тангенса кута number
TANH Повертає гіперболічний тангенс наданого числа. number
TRUNC Повертає скорочене число на основі заданої точності number, num_digits

Статистичний

Опис

Аргументи

AVEDEV Повертає середнє абсолютних відхилень наданих чисел від їх середнього значення number1, [number2], ...
AVERAGE Повертає середнє (середнє арифметичне) заданих чисел number1, [number2], ...
AVERAGEA Повертає середнє (середнє арифметичне) наданих значень value1, [value2], ...
AVERAGEIF Повертає середнє (середнє арифметичне) чисел у діапазоні, які відповідають заданим критеріям range, criteria, [average_range]
AVERAGEIFS Повертає середнє (середнє арифметичне) чисел у діапазоні, які відповідають одному або кільком заданим критеріям average_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
BETA.DIST Повертає бета-розподіл, який зазвичай використовується для вивчення відсоткової варіації чогось у зразках. x, alpha, beta, cumulative, [A], [B]
BETA.INV Повертає значення, обернене до кумулятивної бета-функції щільності ймовірності для вказаного бета-розподілу probability, alpha, beta, [A], [B]
BETADIST R повертає кумулятивну бета-функцію щільності ймовірності x, alpha, beta, [A], [B]
BETAINV R повертає обернену кумулятивну бета-функцію щільності ймовірності probability, alpha, beta, [A], [B]
BINOM.DIST Повертає ймовірність біномінального розподілу окремого терміна number_s, trials, probability_s, cumulative
BINOMDIST Повертає ймовірність біномінального розподілу окремого терміна number_s, trials, probability_s, cumulative
BINOM.DIST.RANGE Повертає ймовірність біноміального розподілу для кількості успішних результатів із заданої кількості спроб, які потрапляють у вказаний діапазон trials, probability_s, number_s, [number_s2]
BINOM.INV Повертає мінімальне значення, для якого кумулятивний біноміальний розподіл є більшим або дорівнює критерію trials, probability_s, alpha
CRITBINOM Повертає мінімальне значення, для якого кумулятивний біноміальний розподіл є більшим або дорівнює критерію trials, probability_s, alpha
CHISQ.DIST Повертає лівобічну ймовірність розподілу хі-квадрат x, deg_freedom, cumulative
CHISQ.DIST.RT Повертає правобічну ймовірність розподілу хі-квадрат x, deg_freedom
CHISQ.INV Повертає величину, обернену до лівосторонньої ймовірності розподілу хі-квадрат probability, deg_freedom
CHISQ.INV.RT Повертає величину, обернену до правобічної ймовірності розподілу хі-квадрат probability, deg_freedom
CHISQ.TEST Повертає розподіл хі-квадрат двох наданих наборів даних actual_range, expected_range
CONFIDENCE.NORM Використовує нормальний розподіл для обчислення довірчого інтервалу для середнього значення сукупності alpha, standard_dev, size
CONFIDENCE.T Використовує розподіл Стьюдента для обчислення довірчого інтервалу для середнього значення сукупності alpha, standard_dev, size
CORREL Повертає коефіцієнт кореляції двох діапазонів клітинок array1, array2
COUNT Повертає кількість клітинок, які містять числа value1, [value2]
COUNTA Повертає кількість комірок, за винятком порожніх value1, [value2]
COUNTBLANK Повертає кількість порожніх комірок range
COUNTIF Повертає кількість клітинок, які відповідають критерію range, criteria
COUNTIFS Повертає кількість клітинок, які відповідають кільком критеріям criteria_range1, criteria1, [criteria_range2], [criteria2], ...
COVARIANCE.P Повертає дисперсію сукупності двох наборів даних array1, array2
COVARIANCE.S Повертає вибіркову дисперсію двох наборів даних array1, array2
COVAR Повертає дисперсію двох наборів даних array1, array2
DEVSQ Повертає суму квадратів відхилень від вибіркового середнього number1, [number2], ...
EXPON.DIST Повертає експоненціальний розподіл на основі заданого значення x і параметра розподілу array1, arry2, cumulative
EXPONDIST Повертає експоненціальний розподіл на основі заданого значення x і параметра розподілу array1, arry2, cumulative 
F.DIST Повертає F-розподіл ймовірностей x, deg_freedom1, deg_freedom2, cumulative
FDIST Повертає (правосторонній) F-розподіл ймовірностей x, deg_freedom1, deg_freedom2 
F.DIST.RT Обчислює (правий) F-розподіл ймовірностей x, deg_freedom1, deg_freedom2 
F.INV Повертає обернений до F розподіл імовірностей probability, deg_freedom1, deg_freedom2 
FINV Повертає обернене (правостороннє) F-розподіл імовірностей probability, deg_freedom1, deg_freedom2 
FISHER Повертає перетворення Фішера наданого значення (x) x
FISHERINV Повертає обернене перетворення Фішера наданого значення (y) y
F.INV.RT Обчислює обернений (правобічний) F-розподіл ймовірностей probability, deg_freedom1, deg_freedom2 
FORECAST Прогнозує значення з лінійним трендом x, known_y's, known_x's
FORECAST.ETS Прогнозує значення з сезонною тенденцією target_date, values, timeline, [seasonality], [data_completion], [aggregation]
FORECAST.ETS.CONFINT Обчислює довірчий інтервал для прогнозованого значення на вказану цільову дату target_date, values, timeline, [confidence_level], [seasonality], [data_completion], [aggregation]
FORECAST.ETS.SEASONALITY Повертає довжину сезонного шаблону на основі наявних значень і часової шкали values, timeline, [data_completion], [aggregation]
FORECAST.ETS.STAT Повертає вказане статистичне значення в результаті прогнозування часового ряду values, timeline, statistic_type, [seasonality], [data_completion], [aggregation]
FORECAST.LINEAR Прогнозує значення з лінійним трендом x, known_y's, known_x's
FREQUENCY Повертає частотний розподіл data_array, bins_array
F.TEST Повертає результат F-тесту для двох заданих масивів або діапазонів array1, array2
FTEST Повертає результат F-тесту для двох заданих масивів або діапазонів array1, array2
GAMMA Повертає значення гамма-функції для вказаного числа x
GAMMA.DIST Повертає гамма-розподіл x, alpha, beta, cumulative
GAMMADIST Повертає гамма-розподіл x, alpha, beta, cumulative
GAMMA.INV Повертає кумулятивний розподіл, обернений гамма probability, alpha, beta
GAMMAINV Повертає кумулятивний розподіл, обернений гамма probability, alpha, beta
GAMMALN Повертає натуральний логарифм гамма-функції Γ(n) x
GAMMALN.PRECISE Повертає натуральний логарифм гамма-функції Γ(n) x
GAUSS Обчислює ймовірність того, що член стандартної нормальної популяції потрапляє між середнім значенням і z стандартним відхиленням від середнього z
GEOMEAN Повертає середнє геометричне діапазону додатних чисел number1, [number2], ...
GROWTH Повертає прогнозований експоненціальний ЗРОСТАННЯ на основі заданого набору даних known_y’s, [known_x’s], [new_x’s], [const]
HARMEAN Повертає середнє гармонійне діапазону додатних чисел number1, [number2], ...
HYPGEOM.DIST Повертає значення гіпергеометричного розподілу sample_s, number_sample, population_s, number_pop, cumulative
HYPGEOMDIST Повертає значення гіпергеометричного розподілу sample_s, number_sample, population_s, number_pop
INTERCEPT Обчислює точку, в якій лінія лінійної регресії буде перетинати вісь y за допомогою заданих значень x і y known_ys, known_xs
KURT Повертає ексцес наданого набору даних number1, [number2], ...
LARGE Повертає k-е найбільше число в масиві array, k
LINEST Повертає статистику для оптимальної прямої лінії на основі наданого набору значень x і y за допомогою методу «найменших квадратів» known_ys, known_xs, [const], [stats]
LOGEST Повертає експоненціальну криву, яка найкраще відповідає наданому набору значень y та x, і повертає масив значень, що описує криву known_y’s, [known_x’s], [const], [stats]
LOGNORM.DIST Обчислює логарифмічний нормальний розподіл для заданого значення x x, mean, standard_dev, cumulative
LOGNORMDIST Обчислює логарифмічний нормальний розподіл для заданого значення x x, mean, standard_dev
LOGNORM.INV Повертає обернений логарифмічний нормальний розподіл для заданого значення x probability, mean, standard_dev
LOGINV Повертає обернений логарифмічний нормальний розподіл для заданого значення x probability, mean, standard_dev
MAX Повертає найбільше значення у наданому наборі значень, ігнорує логічні значення number1, [number2], ...
MAXA Повертає найбільше значення у наданому наборі значень value1, [value2], ...
MAXIFS Повертає найбільше значення діапазону значень, що вказує набір критеріїв max_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
MEDIAN Повертає середнє число наданих чисел number1, [number2], ...
MIN Повертає найменше число з наданих даних number1, [number2], ...
MINA Повертає найменше числове значення з набору наданих значень value1, [value2], ...
MINIFS Повертає найменше числове значення в діапазоні, яке відповідає одному або кільком наданим критеріям min_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...
MODE Повертає число, яке найчастіше зустрічається в наборі чисел number1, [number2], ...
MODE.MULT Повертає вертикальний масив чисел, які найчастіше зустрічаються в наборі чисел number1, [number2], ...
MODE.SNGL Повертає число, яке найчастіше зустрічається в наборі чисел number1, [number2], ...
NORM.DIST Повертає нормальну кумулятивну функцію розподілу або функцію щільності ймовірності x, mean, standard_dev, cumulative
NORMDIST Повертає нормальну кумулятивну функцію розподілу або функцію щільності ймовірності x, mean, standard_dev, cumulative
NORM.INV Повертає зворотний до нормального кумулятивного розподілу probability, mean, standard_dev
NORMINV Повертає зворотний до нормального кумулятивного розподілу probability, mean, standard_dev
NORM.S.DIST Повертає стандартну нормальну кумулятивну функцію розподілу або функцію щільності ймовірності z, cumulative
NORMSDIST Повертає стандартну нормальну кумулятивну функцію розподілу z
NORM.S.INV Повертає зворотний стандартний нормальний кумулятивний розподіл probability
NORMSINV Повертає зворотний стандартний нормальний кумулятивний розподіл probability
PEARSON Повертає коефіцієнт кореляції добуток-момент Пірсона array1, array2
PERCENTILE Повертає k-й процентиль, k становить від 0 до 1 включно array, k
PERCENTILE.EXC Повертає k-й процентиль, k становить від 0 до 1 без урахування array, k
PERCENTILE.INC Повертає k-й процентиль, k становить від 0 до 1 включно array, k
PERCENTRANK Повертає ранг значення в наборі даних у відсотках від набору даних array, x, [significance]
PERCENTRANK.EXC Повертає ранг значення в наборі даних у відсотках (за винятком 0 і 1) від набору даних array, x, [significance]
PERCENTRANK.INC Повертає ранг значення в наборі даних у відсотках (включає 0 і 1) від набору даних array, x, [significance]
PERMUT Повертає кількість перестановок заданої кількості об’єктів із набору об’єктів (не допускати повторів) number, number_chosen
PERMUTATIONA Повертає кількість перестановок заданої кількості об’єктів із набору об’єктів (дозволяє повторення) number, number_chosen
PHI Повертає значення розподілу щільності для стандартного нормального розподілу для заданого числа x
POISSON Повертає розподіл Пуассона, який використовується для прогнозування кількості подій, що відбуваються за певний час x, mean, cumulative
POISSON.DIST Повертає розподіл Пуассона, який використовується для прогнозування кількості подій, що відбуваються за певний час x, mean, cumulative
PROB Повертає ймовірність того, що значення в діапазоні знаходяться між двома межами x_range, prob_range, [lower_limit], [uppeer_limit]
QUARTILE Повертає квартиль для набору даних array, quart
QUARTILE.EXC Повертає квартиль для набору даних на основі процентильного діапазону від 0 до 1 array, quart
QUARTILE.INC Повертає квартиль для набору даних на основі діапазону процентилів від 0 до 1 включно array, quart
RANDARRAY Повертає масив випадкових чисел [rows], [columns], [min], [max], [integer]
RANK Повертає ранг числа проти чисел у тому самому списку number, ref, [order]
RANK.AVG Повертає ранг числа проти чисел у тому самому списку number, ref, [order]
RANK.EQ Повертає ранг числа проти чисел у тому самому списку number, ref, [order]
RSQ Повертає квадрат коефіцієнта кореляції продукт-момент Пірсона known_ys, known_xs
SEQUENCE Дозволяє створити список послідовних чисел у масиві rows, [columns], [start], [step]
SKEW Повертає асигнацію розподілу набору значень number1, [number2], ...
SKEW.P Повертає асигнацію розподілу даних, що представляє всю сукупність number1, [number2], ...
SLOPE Повертає нахил лінії регресії на основі наданих значень y та x known_y's, known_x's
SMALL Повертає k-те найменше значення з набору числових значень array, k
STANDARDIZE Повертає нормоване значення (z-показник) із розподілу на основі середнього та стандартного відхилення набору даних x, mean, standard_dev
STDEV Повертає стандартне відхилення на основі заданої вибірки даних number1, [number2], ...
STDEV.P Повертає стандартне відхилення на основі всієї сукупності value1, [value2], ...
STDEV.S Повертає стандартне відхилення на основі заданої вибірки даних number1, [number2], ...
STDEVA Повертає стандартне відхилення на основі вибірки сукупності number1, [number2], ...
STDEVP Повертає стандартне відхилення на основі всієї сукупності value1, [value2}, ...
STDEVPA Обчислює стандартне відхилення на основі всієї сукупності value1, [value2], ...
STEYX Повертає стандартну помилку прогнозованого значення y для кожного x у лінійній регресії known_ys, known_xs
T.DIST Повертає лівосторонній t-розподіл Стьюдента x, deg_freedom, cumulative
T.DIST.2T Повертає двобічний t-розподіл Стьюдента x, deg_freedom
T.DIST.RT Повертає правий t-розподіл Стьюдента x, deg_freedom
TDIST Повертає t-розподіл Стьюдента x, deg_freedom, tails
T.INV Повертає значення, обернене до лівостороннього t-розподілу Стьюдента probability, deg_freedom
TINV Повертає двобічний обернений t-розподіл Стьюдента probability, deg_freedom
T.INV.2T Повертає обернений двобічний розподіл Стьюдента probability, deg_freedom
TREND Прогнозує значення вздовж лінійного тренду known_y's, [known_x's], [new_x's], [const]
TRIMMEAN Повертає середнє значення внутрішньої частини набору даних array, percent
T.TEST Повертає ймовірність, пов’язану з t-критерієм Стьюдента array1, array2, tails, type
TTEST Повертає ймовірність, пов’язану з t-критерієм Стьюдента array1, array2, tails, type
VAR Повертає дисперсію на основі даної вибірки number1, [number2], ...
VAR.P Повертає дисперсію на основі всієї сукупності number1, [number2], ...
VAR.S Повертає дисперсію на основі даної вибірки number1, [number2], ...
VARA Повертає дисперсію на основі даної вибірки value1, [value2], ...
VARP Повертає дисперсію на основі всієї сукупності number1, [number2], ...
VARPA Повертає дисперсію на основі всієї сукупності value1, [value2], ...
WEIBULL Повертає функцію щільності ймовірності Вейбулла або кумулятивний розподіл Вейбулла x_range, alpha, betta, cumulative
WEIBULL.DIST Повертає функцію щільності ймовірності Вейбулла або кумулятивний розподіл Вейбулла x_range, alpha, betta, cumulative
ZTEST Повертає однобічне P-значення z-критерію, який корисний для різних аналізів array, x, [sigma]
Z.TEST Повертає однобічне P-значення z-критерію, який корисний для різних аналізів array, x, [sigma]

текст

Опис

Аргументи

ARRAYTOTEXT Перетворює масив або діапазон у текстовий рядок array, [format]
ASC Повертає код ASCII для першого символу рядка text
BAHTTEXT Перетворює число на тайський текст із суфіксом «бат» (тайська валюта บาทถ้วน) number
CHAR Повертає символ, визначений числом number
CLEAN Видаляє всі недруковані символи з заданого тексту text
CODE Повертає числовий код першого символу в заданому текстовому рядку text
CONCAT Об’єднує тексти з кількох стовпців, рядків або діапазонів разом text1, [text2], ...
CONCATENATE Об’єднує два або більше текстові елементи з кількох клітинок в одну text1, [text2], ...
DBCS Перетворює символи половинної ширини (однобайтові) на символи повної ширини (двобайтові) у текстовому рядку text
DOLLAR Перетворює число в текст у форматуванні валюти number, decimals
EXACT Повертає TRUE, якщо два порівнюваних рядка абсолютно однакові, або повертає FALSE text1, text2
FIND Повертає початкову позицію рядка всередині іншого find_text, within_text, [start_num]
FINDB Повертає початкову позицію рядка всередині іншого в байтах find_text, within_text, [start_num]
FIXED Повертає число у форматі десяткових дробів і представлене у вигляді тексту number, [decimal_places], [no_commas]
LEFT Витягує рядок зліва від текстового рядка text, [num_chars]
LEFTB Витягує вказані байти рядка зліва від текстового рядка text, [num_bytes]
LEN Підраховує довжину рядка text
LENB Підраховує довжину рядка в байтах text
LOWER Малі літери в текстовому рядку text
MID Повертає конкретні символи з середини текстового рядка text, start_num, num_chars
MIDB Повертає певні байти символів із позиції, яку ви вказали в текстовому рядку text, start_num, num_bytes
NUMBERVALUE Повертає дійсне число з числа, яке зберігається як текст text, [decimal_separator], [group_separator]
PHONETIC Витягує фонетичні символи (фуригана) із текстового рядка reference
PROPER Перетворює текстові рядки на правильний регістр text
REPLACE Знаходить і замінює символи на основі заданого розташування з текстового рядка новим текстом old_text, start_num, num_chars, new_text
REPLACEB замінює частину текстового рядка новим текстовим рядком на основі вказаної вами кількості байтів old_text, start_num, num_bytes, new_text
REPT Повертає повторений текст певну кількість разів text, number_times
RIGHT Витягує текст справа від текстового рядка text, [num_chars]
RIGHTB Витягує вказані байти рядка праворуч від текстового рядка text, [num_bytes]
SEARCH Повертає розташування певного символу або тексту з заданого текстового рядка find_text, within_text, [start_num]
SEARCHB Повертає початкову позицію рядка всередині іншого в байтах find_text, within_text, [start_num]
SUBSTITUTE Замінює текст на основі заданого тексту text, new_text, old_text, [instance_num]
T Повертає текст, на який посилається значення value
TEXT Перетворює число в текст певного формату text, format_text
TEXTAFTER Витягує та повертає текст, який стоїть після заданого підрядка або розділювача text, delimiter, [instance_num], [match_mode], [match_end], [if_not_found]
TEXTBEFORE Витягує та повертає текст, який стоїть перед заданим підрядком або роздільником text, delimiter, [instance_num], [match_mode], [match_end], [if_not_found]
TEXTJOIN Об’єднує кілька значень за допомогою певного роздільника delimiter, ignore_empty, text1, [text2], ...
TEXTSPLIT Розділяє текстові рядки за заданим роздільником text, col_delimiter, [row_delimiter], [ignore_empty], [match_mode], [pad_with]
TRIM Видаляє зайві пробіли з текстового рядка text
UNICHAR Повертає символ Unicode на основі заданого числа number
UNICODE Повертає число на основі першого символу заданого тексту text
UPPER Перетворює всі літери заданого тексту у великі text
VALUE Перетворює текст у число text
VALUETOTEXT Перетворює будь-яке вказане значення на текст value, [format]

Сайт

Опис

Аргументи

ENCODEURL Перетворює текст на рядок, закодований URL-адресою text
FILTERXML Повертає певні значення з XML-тексту за допомогою заданого XPath xml, xpath
WEBSERVICE Повертає дані з веб-служби url